NIE JESTEŚ ZALOGOWANY

Stypendysta - klauzula szczegółowa


 1. Administrator danych osobowych
  Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia, ul. Naukowa 30A/4, 02-463 Warszawa, KRS: 0000414083, REGON: 146100814, NIP: 522-299-59-48 (dalej: my). Kontakt przez e-mail: dane.osobowe@fejj.pl

 2. Osoba kontaktowa
  Z osobą wyznaczoną do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób: poprzez e-mail: dane.osobowe@fejj.pl

 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
   • dokonać wstępnej selekcji wniosków o udział w programie stypendialnym,
   • ocenić spełnienie przez Ciebie warunków przyznania stypendium,
   • potwierdzić informacje podane przez Ciebie we wniosku,
   • podjąć decyzję w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium,
   • weryfikować utrzymanie przez Ciebie warunków udziału w programie stypendialnym,
   • wypłacić stypendium,
   • promować nas wobec innych potencjalnych stypendystów,
   • budować naszą reputację i promować nasz pozytywny wizerunek w sferze społecznej,
   • skontaktować Ciebie anonimowo z innymi uczestnikami programu stypendialnego w sprawach, w których możesz udzielić im porady
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
   • przetwarzanie potrzebne do podjęcia czynności na Twój wniosek oraz wykonanie umowy (realizacja programu stypendialnego) – w zakresie danych przekazanych we wniosku i pozostałych dokumentach (dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące Twojej sytuacji materialnej i statusu studenta).
   • Twoja zgoda na przetwarzanie danych (adres e-mail) w zakresie dystrybucji naszego newslettera, a ponadto (imię, dane o Twojej uczelni i kierunku studiów) przesyłania Ci od innych osób próśb o poradę.
   • Nasz uzasadniony interes – w zakresie przetwarzania koniecznego do weryfikacji spełnienia i utrzymania warunków udziału w programie stypendialnym, a także w zakresie ochrony naszych praw w przypadku podania nieprawdy.

 4. Okres przechowywania danych osobowych
  Po zakończeniu wypłat stypendium, będziemy przechowywać Twoje dane maksymalnie przez okres niezbędny do ochrony naszych praw na wypadek podania nieprawdy.

 5. Źródło pozyskania danych i odbiorcy danych
  Twoje dane mogą zostać przekazane organom publicznym (właściwy urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych) dostawcom lub usługodawcom, z którymi współpracujemy, np. biuro księgowe, kancelaria prawna. Dostawcy i usługodawcy przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora o ile to technicznie możliwe. Omawiane prawo przysługuje Ci tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
  8. Prawo wycofania zgody: w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed jej wycofaniem,
  9. Prawo wniesienia skargi do organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.